Pożyczka szkoleniowa z Urzędu Pracy

Pożyczka szkoleniowa jest to nieoprocentowana pożyczka udzielona przez powiatowy urząd pracy (starostę) z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia w Global Sport Academy osobie bezrobotnej i poszukującej pracy.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoby bezrobotne, lub osoby poszukujące pracy (będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy, pracujące u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, otrzymujące świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, uczestniczące w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej, będące żołnierzem rezerwy, pobierające rentę szkoleniową, pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę, będące domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu) cudzoziemcy, (m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską); uchodźcy; osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, a także osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej.

Ile wynosi dofinansowanie do kursów w Global Sport Academy w ramach Bonów szkoleniowych z Urzędu Pracy?

Pożyczka na szkolenie finansuje 100% ceny szkolenia. Okres spłaty pożyczki szkoleniowej nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Oprocentowanie wynosi 0%.

Spełniasz wymogi i chcesz otrzymać pożyczkę na kurs w GSA z Urzędu Pracy?

Świetnie! Wypełnij poniższy formularz, a my pomożemy Ci ze wszystkimi formalnościami całkowicie za darmo. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i przeprowadzą Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania. Już niedługo będziesz mógł cieszyć się udziałem w kursie z dofinansowaniem swojego uczestnictwa!

  GSA Grants
  +48 575 400 661
  dofinansowania@gsacademy.pl

  Global Sport Academy
  Skarbowców 23a/119
  53-025 Wrocław

  O Global Sport Academy

  © GSA 2022 All rights reserved.